View All Stakes (133)

Durston Planishing Stakes (2)

Durston Stake Holders (1)

Fretz Bezel Stakes (8)

Fretz F-Series Forming Stakes (12)

Fretz G-Series Stakes (6)

Fretz I-Series Stakes (24)

Fretz Large Bracelet Forming Stakes (2)

Fretz Large Forming Stakes (6)

Fretz M-100 Series Stakes (35)

Fretz Mushroom Stakes (14)

Fretz Raising Stakes (1)

Fretz Stake Holders (15)

Fretz Stake Sets (10)

Planishing Stakes (2)

Spoon Forming Stakes (5)

Sinusoidal Stakes (1)

Wheatsheaf Stakes (1)